BASTANBASA UKRAYNA Turk Hava Yolları ile 7 Gece

  • campus-kiev-2x1_full
  • kiev-ukrayna-7005
  • kiev-ukrayna-manzara-kusbakisi
  • ukraynaya-gezi-rehberi

FLASH PROMOSYON

BAŞTANBAŞA UKRAYNA

Lviv (2)–Karpatlar (1)– Vinnitsa– Odessa (2) – Uman

Kiev (1) – Poltova – Harkov(1)

*** Lvivsabahgidiş / Harkovakşamdönüş ***

TürkHava Yolları Tarifeli Seferi ile
VİZESİZ

7 Gece

YOL ÜZERİ EKSTRA TUR BULUNMAMAKTADIR !

 

01.GünİSTANBUL – LVİV–(ORTAÇAĞ AKŞAM YEMEĞİ)

Atatürk havalimanıdışhatlarterminalindesaat 05:00’de hazırbulunulması. Bilet vepasaportişlemlerininardındanTürklHavayollarınınTK 441sefersayılıuçuşuile 08:05`teLviv`ehareket.Yerelsaatle 10.05 Lviv`evarışvehavalimanındabekleyenotobüsümüzilepanoramikLvivturu.II. DünyaSavaşı’ndanhasaralmadankurtulabilmiş ender şehirlerdenbirisiolanLviv, trafiğekapalımeydanvecaddeleriiletarihişehirmerkezi UNESCO DünyaMiraslarıListesi’negirmiştir.ÖzgürlükvePazarmeydanları, Devlet Opera Binası, Ünlü Maria ZankovetskaTiyatroBinası, Latin-gotikkatedrali, Golden Rose SinagoguvekiliselerinbulunduğuEskiŞehirMeydanıturumuzesnasındagöreceğimizyerlerarasındadır. Tur bitimiotelimize transfer.AkşamarzuedenmisafirlerimizileekstradüzenlenecekolanOrtaçağAkşamYemeğituru(50 Euro). 200 yıldırkesintisizhizmetverenbireczaneolaneczacılıkmüzesi, ünüLvivsınırlarınıçoktanaşmışLvivÇikolatalarınınyapılışınıgörüptadabileceğimizLvivçikolatafabrikasıziyaretimizinardındanyapacağımızortaçağsokaklarıyürüyüşümüzleulaşacağımızrestoranımızdayerellezzetlerdenseçilmişakşamyemeğimizialıyoruz. Yemekbitimiotelimize transfer.

 

02.GünLVİV– (ALTIN NAL ŞATOLARI)

Kahvaltınınardındanserbestzaman. ArzuedenmisafirlerimizileekstraolarakdüzenlenecekAltınNalŞatolarıTuru(45 Euro).AltınNalŞatolarıTurundaorjinalhallerigünümüzekadarkorunmuş, biribirindenetkiliyecişatolardaadetageçmişebiryolculukyapacağız. İlk durağımızZolochevşatosu; 1634’ den günümüzekadargelen, restore edilerekkorunmuşveturizmekazandırılmışolan kale, eskidönemlerdeyapılanişkenceizlerinden, ünlütapınakşövalyelerininizlerinekadarbirçoktarihidokuyubarındırmaktadır. MimarigüzelliğikadarhüzündoluhikayesiilebizlerietkileyecekolanZolochevkalesiziyaretininardından, ikincidurağımızOleskoŞatosunageçiyoruz. 18. yüzyıldankalma, mimarisiileortaçağıyansıtan ender güzelliktekiOleskoşatosu her ne kadarbölgesavunmasıiçinyapılmışolsa da zamanınPolonya’lıasillerininrezidansıolarak da hizmetvermiştir. Tur bitimiotelimize transfer

03. GünLVİV – KARPATLAR– (HOTİN & KAMANEÇİ KALELERİ)

KahvaltınınardındanKarpatlarbölgesinehareket. İlk durağımızHürremSultan’ındoğumyeriRoathynkasabasındakifotoğrafmolamızınardındanIvanoFrankoviskkentinedoğrudevamediyoruz, Kuruluşundan 300 yılsonraünlüUkrayna’lıyazar Ivan Franko’nunadınaismideğiştirilen, KarpatlarinBaşkentiolarakbilinenşehirpanoramikolarakgörülecekolup, ardındanKamenets-Podolskiyşehrinevarışvepanoramikşehirturu; Kamenets-Podolskiy (Kamaniçe), bugün Ukrayna sınırlarıiçindekalanUkrayna’nın 3. enbüyükortaçağşehridir. Osmanlıtarihinde (1672-1699 döneminde) KamaniçeadıylaOsmanlıDevleti'ninPodolyaEyaletinin de idarîmerkeziolmuştur. IV. Mehmet komutasındaki Osmanlıordusunun KamaniçeSeferi’nde 8 günlükkuşatmanınardındanfethedilerekOsmanlıDevleti topraklarınakatılmıştırvebu durum 1672'de imzalanan BucaşAntlaşması'yla LehistanKrallığı (Polonya) tarafındankabuledilmiştir.  Bugünşehrinortaçağbölgesinde, sayısız  anıtsalyapıgörmekmümkündür. Hristiyan,  Musevive İslam mabedleri, TürkveErmeniBurcları, ortaçağdönemisokakvemeydanlarileberaberbirçokanıtsalyapıgörülecekyerlerarasındadır. Arzuedenmisafirlerimizileekstraolarakdüzenlenecek“Hotin&Kamaneçikaleleri”turu. (35 Euro).14 ve 18.yüzyıllararasındaLehistan-LitvanyaGrandükalığı, OsmanlıİmparatorluğuveRusÇarlığıarasındakiçatışmalarınodaknoktasıolan, dahasonraöneminiyitirerekbirdönemhapishaneolarak da kullanılmışolanKamaniçekalesiziyaretimizinardından; OsmanlıDevletiileLehistanarasında 1620-1629 savaşlarına son veren HotinAntlaşmasınınimzaedildiğiHotinKalesinegeçiyoruz. Tur bitimiKarpatlarbölgesindekiotelimize transfer.

 

 

 

 

04. GünKARPATLAR – VİNNİTSA – UMAN  – ODESSA

ErkenkahvaltınınardındanVinnitsa’yahareket. Ukrayna’nınrefahseviyesi en yüksek, Ukraynadevletbaşkanı Petro Poroşenko’nunözelilgigösterdiğiotomobilfabrikalarıveelmasişlemeatölyeleriyletanınanKarpatlarınen verimliköşelerindenVinnitsa’dakipanoramikturumuzunardından,ikincidurağımızUmanşehrinegeçiyoruz.YaklaşıkikibinçeşitağaçlaUkrayna’nın en büyükarboretum’u (bilimselaraştırmavegözlemiçinkurulanağaçkoleksiyonu) SofiyivkaParkıveİsrail’itanımayan, siyonizmekarşıtavırlarıylabilinenHasidikYahudiliğin en önemliziyaretnoktalarındanbiriolanUman’dayapacağımızpanoramikşehirturununardındanKaradeniz’in en büyüklimankentlerindenbiriolmanınyanında, plajlarıveeğlenceyaşamıylaünlüOdessa’yahareket. Varışımızınardındanotelimize transfer.

 

05. GünODESSA– (KATAKOMB & SHUSTOV KONYAK MÜZESİ)

KahvaltınınardındanpanoramikOdessa  turu. Turumuzesnasındayapacağımızkısabiryürüyüşle, Opera binası, Puşkinmüzesi, TarihMüzesi, PuşkinanıtıveParkı, Potemkin merdivenleri, ÇariçeKaterina II heykeligörülecekyerlerarasındadır. Tur bitimiarzuedenmisafirlerimizleekstraolarakdüzenlenecek“Katakomb&ShustovKonyakFabrikasıturu(55 Euro)Katakomb.1700’lerde şehrinyenideninşaasıiçinçıkarılankumtaşımadenleribügünOdessa’nınaltındatoplamı 3000 km’yibulantünelleredönüşmüşdurumdadır. KaçakçılıktandepolamayakadarpekçokbiçimdekullanılanbutünellerikincidünyasavaşındaPartizanlarasığınakoluşturmuştr. Turumuzdarevirindenmutfağına, silahbakımodasındandersliğinekadarbütünüylekorunmuşbiryeraltıPartizanhücresinigörüyoruz. ShustovKonyakMüzesi. Eskisovyetülkelerianıldığındaakla ilk gelenvotkaolsa da; konyak da ülkedeçoksevilenveçoktüketilenürünlerdendir.Turumuzda, atölyevemüzekısımlarındakonyakyapımıhakkındabilgileralıyor, tadacağımızürünlerden satın almaimkanını da buluyoruz. Tur bitimiotelimize transfer.

 

06. GünODESSA – KİEV – (DİNYEPER TEKNE TURU & AKŞAM YEMEĞİ)

KahvaltınınardındanKiev’ehareket.Varışımızınardındanpanoramik Kiev turu.VladimirskayaCaddesi, Opera Binası, Bale BinasıveAltınKapıileAyasofyameydanınıgördüktensonradostluktepesineçıkıp, fotoğrafmolasıvereceğiz. Tarihi Kiev silahfabrikası, parlamentobinası, MihaylovskiMeydanıveKilisesiKnyagine Olga Heykeliturumuzundevamındagöreceğimizyerlerarasındadır.Tur bitimiotelimize transfer.Arzuedenmisafirlerimizleekstraolarakdüzenlenecek“Dinyepertekneturu&Akşamyemeği”turu. (55 Euro)AkşamüstüKiev’iikiyebölenDinyepernehriüzerindeyapacağımızteknegezimizinardındangelenekselbirUkraynarestoranınageçiyorveülkeninyerellezzetlerindenhazırlanmışakşamyemeğimizialıyoruz.Tur bitimiotelimize transfer.

 

07. GünKİEV  – POLTOVA – HARKOV (PCERSKA LAVRA &MİKROMİNYATÜR& 2.DÜNYA SAVAŞINDA UKRAYNA)

Kahvaltınınardındanarzuedenmisafirlerimizileekstraolarakdüzenlenecek“PcerskaLavra&Mikrominyatür& 2.Dünya SavaşındaUkraynamüzesi” turu. (45 euro).PcerskaLavraManastırı.BüyükVlademir’inçabalarıylabirmetropolitlikmerkeziolarakkurulanmanastırhiçşüphesiz hem bugünbildiğimizRusulusunun hemde RusOrtodokskilisesinin en önemlianıtlarındanbiridir.Nazi işgalisırasındabüyükyıkımauğrayanmanastırgeçtiğimizyüzyıldabugünkühalinegetirililmiştir.MikrominyatürGalerisi. TanınmışminyatürsanatçısıNikolay Syadristıy’ın ancak mikroskop yardımı ile görülebilen eserleriden, ziyaretçilerini hayrete düşüren  bir derlemedir. 2.Dünya Savaşında Ukrayna Müzesi. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan ikinci dünya savaşına dair pek çok belge, eşya ve silahın tarih sırasıyla, çok etkileyici bir biçimde sunulduğu müze, Ukrayna’nın en önemli ulusal değerlerindendir. Tur bitiminde Paltova’ya hareket.DemirbaşŞarl (İsveçkralı 12.Charles) veÇar Deli Petro (1. Petro) arasındageçen, sonuçlarıbakımındanOsmanlıİmparatorluğu’nu da ilgilendirenPoltovasavaşınıngerçekleştiğibölgeolanPoltova’dapanoramikşehirturununardındanHarkovotelimize transfer.

 

08.GünHARKOV – İSTANBUL 

KahvaltınınardındanpanoramikHarkovşehirturu. Forest Park/Glory Memorial Aniti, Shevchenko Monument (Anıtı), Uspensky Cathedral (Harkov’un En YuksekBinasi 89.5m), Pokrovsky Cathedral (Harkov’un en eskiyapısı 1689), Avrupa’nın en büyükmeydanıSvobody (Özgürlük) Meydanı, Mirror Stream Fountain, Gorky Park turumuzesnasındagöreceğimizyerlerarasındadır. ArdındanHarkovhavalimanına transfer. TürkHavayollarının TK 1476sefersayılıuçuşuilesaat 21.50’de İstanbul’ahareket.Yerelsaatile 00.20’da varışveturumuzunsonu.

 

Avantajlı ekstra geziler A paketi : 235 euro yerine 190 EURO !!! (Tur esnasında lokal acente yetkilisine ödenir)

Altın Nal Şatoları (45 Euro) + Hotin & Kamaneçi Kalesi (35 Euro) + Katakomb & Shustov Konyak Müzesi (55 Euro)  +  Pcerska Lavra & Mikrominyatür & II Dünya Savaşında Ukrayna Müzesi (45 Euro) + Dinyeper Tekne Turu & Akşam Yemeği (55 Euro)

Avantajlı ekstra geziler B paketi : 135 euro yerine 110 EURO !!! (Tur esnasında lokal acente yetkilisine ödenir)

  Pcerska Lavra & Mikrominyatür & II Dünya Savaşında Ukrayna Müzesi (45 Euro)+ Hotin & Kamaneçi Kalesi (35 Euro) + Katakomb & Shustov Konyak Müzesi (55 Euro)  

 

Genel Uyarılar

ÖNEMLİ NOTLAR

***Tur Programımız minimum 40 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, son iptal bildirim tarihi tur kakışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen tur acenteniz aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir.

***Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce acenteniz tarafından bildirilecektir.

***Fuar, kongre, konser,  etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’ lerden fazla mesafede kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce acenteniz tarafından bilgi verilecektir.

*** 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.

***Tur programında dahil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir mönü ile sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.

***Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin  genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine,  girilmesine izin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, keza hava şartları nedeniyle turun yapılması imkansız hale geldiği durumlarda bahse konu turların yapılamamasından Kançul sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.

***Ekstra turlar, servis aldığımız yerel acente tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamakta veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde ki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.

***Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu yolcular ekstra tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine bırakılıp, turun tamamlanması ardından bırakıldıkları noktadan alınırlar.

*** Sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için alternatif bilgiler bulunduğu durumda konaklayacağınız otel(ler)i gezi hareketinden 48 saat önce öğrenebilirsiniz.

VİZE

***T.C vatandaşları için vize uygulaması bulunmamaktadır. Yolcunun seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport ile seyahat edebilir.

***T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimiz için de yukarıdaki 6 ay şartı aynı şekilde geçerlidir.

*** 24.11.2015 Tarihi itibari ile eski pasaportlar (Lacivert Pasaport) ile yurt dışına çıkış yapılamamaktadır. Eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 yıldan eski ise; pasaportlarını yenilemeleri gereklidir. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den havayolu firması tarafından uçuşları gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir. 
***Pasaport ve Tur evraklarınızın tam olması ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez, pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama yetkisi vardır. Bu durumdan Kançul sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir. 

***Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; anılan pasaportların yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir. 

***18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz.

Kançul, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler değişebilir.Kançul, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır. 0-2 yaş arası çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler.